Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní řád

PROVOZNÍ  ŘÁD

 

= BLEŠÍCH  TRHŮ =

 

v  MÁLKOVĚ  u  CHOMUTOVA

 

 

Prodávající obecně :

 • Každý prodejce bez rozdílu prodává své zboží na vlastní nebezpečí a svou zodpovědnost. Při ,,zcizení,, jeho majetku během akce se musí obrátit na PČR.
 • Prodejce je rovněž zodpovědný za všechny případné škody, které sám nebo jeho pomocníci po dobu trhů sobě, nebo někomu jinému způsobí či zaviní…!!!
 • Organizátor není zodpovědný za škody vzniklé prodejci během konání celé akce.
 • Prodejci musí mít vždy hotovost na zaplacení poplatku za prodejní  místo, a to již při vjezdu do areálu. Prodejci musí najet do areálu trhů nejpozději do sedmé hodiny ranní !!!
 • Prodejce je povinen při platbě místa složit peněžní zálohu (100 Kč), která se mu vrátí při odjezdu po 12:00. Pokud prodejce odjede dřív, záloha propadá.
 • Při prodeji domácích mazlíčků preferujeme po prodejci průkaz původu. 
  K věci bude organizátor přistupovat individuálně s ohledem na počasí a schopnost prodejce zajistit pro zvíře nestresující podmínky při prodeji.
 • Zahájením svého prodeje dává prodávající najevo svůj bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly, že jim porozuměl a bude je rovněž během trhů ctít a dodržovat !!!

Pravidla pro prodejce - s živnostenským listem:

 • Prodejci - živnostníci s živnostenským listem, kteří vykonávají tuto činnost za účelem zisku, musí mít vždy (s sebou) živnostenský list, opravňující ho k prodeji.
 • Profesionální prodejci jsou taktéž povinni viditelně na své prodejní místo umístit informace o své živnosti, především jméno a příjmení, adresu fy., spojení a .
 • Na vyžádání musí vydat kupujícímu doklad o zaplacení, dle platných předpisů ČR

Pravidla pro prodejce - bez živnostenského listu­:

 • Prodejci mohou obchodovat pouze s vlastním, zejména použitým zbožím, které již nepotřebují, nebo jim jen překáží a chtějí je zpeněžit.
 • K tomu nepotřebují živnostenský list, neboť neprovozují žádné živnosti.  
 • Příjem s této nepravidelné činnosti nepodléhá povinnosti jej v budoucnu zdanit.
 • Nemusí kupujícím vydávat doklad o zaplacení, ani se řídit reklamačním řádem.     

Dětští prodejci:

 • Děti do 15 let v doprovodu rodičů, nebo jiných rodinných příslušníků, starších 18 let, si mohou u nás prodávat již své nepoužívané hračky, knížky, hry, oděvy aj.

Pořádek (úklid): 

 • Prodejci jsou povinni po ukončení prodeje po sobě ,,řádně,, uklidit propůjčenou prodejní plochu a předat jí tak pořadateli vždy v původním - uklizeném stavu…!!!
 • ,,drobný,, odpad  ( př. tácky , kelímky z občerstvení ) je nutno ukládat jen do vyhrazených odpadkových košů rozmístěných po areálu. Jiný odpad, neprodané, nebo rozbité zboží si odváží prodejce sám. 
 • Pokud váš soused nectí pravidla o úklidu, neprodleně kontaktujte organizátora !!!
 • V případě poškození pronajaté plochy (např. ekologického charakteru apod.) se tímto prodejce ,,zavazuje,, hradit v plném rozsahu náklady s pojené s úklidem !!!
 • Rozbité sklo i jiné ostré předměty je prodejce povinen uklízet vždy přednostně !!!

 

 

Zakázaný prodej, činnosti a chování:

 • Všechny druhy zboží podporující násilí nebo rasistické či nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy, s výjimkou umístění zřetelného a viditelného nápisu : ,,jen pro sběratelské účely,,…!!! Šikana a omezování ostatních prodejců.
 • Veškeré pornografické zobrazení a produkty, podléhající právním, mravním a etickým hlediskům ve vztahu, zejména k nezletilým osobám, tedy skrytě před zraky dětí prodávány být omezeně mohou, ale s maximálním důrazem úschovy !!!  
 • Jedy, léky nebo omamné a psychotropní látky, ba radioaktivní látky a produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva, dobré mravy atd.).

Není dále ,,přípustné,,:

1. pít v areálu (během konání trhů tvrdý) alkohol - lihoviny ani je prodávat

2. provozovat zakázané hazardní a nelegální hry či je jen šířit a zprostředkovávat

3. jezdit na kole, koloběžce nebo kolečkových bruslích, běhat, nebo skákat 

4. nechat volně pobíhat jakákoliv zvířata - nutnost používání vodítek a košíků

5. prodávat, nebo jen jakkoliv zprostředkovávat zboží z trestné apod. činnosti

6. obchodovat s nelegálně drženými zbraněmi a střelivem - repliky řádně označit  

7. propagovat jakékoliv hnutí k potlačení jiné menšiny, rasy či náboženství

8. prodej všech značek a velikostí cigaret, včetně tabákových výrobků a náhražek

9. v uzavřených prostorách kouřit, v areálu trhů manipulovat s otevřeným ohněm

10. propagovat a rozdávat reklamní i volební letáky bez povolení pořadatele

V případě neuposlechnutí má pořadatel vždy právo přizvat na pomoc policii ČR !!

Provozovatel:

 • Provozovatelem trhů v Málkově u Chomutova je p. Pavel Burket, IČO 15158489, jenž odpovídá za řádný provoz trhů a zejména dodržování platného provozního řádu. Organizátor je ,,na vyžádání,, povinen vystavit prodejci daňový doklad.
 • Po dobu konání trhů má pravomoc kontrolovat sortiment prodejců a stav místa k prodeji a v případě nutnosti, (dle zákonných norem), požadovat namátkově předložení oprávnění k prodeji od prodávajících, nebo sjednat ihned nápravu !!!

Ostatní:

 • Provozní doba je celoroční - každou neděli, dle počtu v měsíci, včetně svátků...!!!
 • Pro prodávající - vstup od 5h.- 8h. příjezd a odjezd doporučujeme až po 13hod !!!
 • PŘÍJEZD:  nejpozději je možno přijet do 8:00 hod. Z důvodů ochrany bezpečnosti a zdraví zákazníků nebude po 8:00 hodině vjezd do areálu umožněn.
 • Areál se uzavírá odjezdem posledního prodejce, cca ve 14:00 hod.
 • ODJEZD : nejdříve ve 12:00 hod.  je oprávněn prodejce vyjet motorovým vozidlem ze svého prodejního místa, a to z důvodů ochrany bezpečnosti a zdraví zákazníků a majetku.

 • ( leden až březen je možné vyjet motorovým vozidlem nejdříve v 11:30 hod.)

  Avšak můžete odjíždět i déle, návštěvníci si rádi nakoupí i po obědě.

 • Prodejci jsou povinni bezezbytku dodržovat vyznačené linie prodejních míst… !!!

 • Je zakázáno pohazovat a zanechávat odpadky na místech k tomu neurčených, to samé platí pro vykonávání základních lidských potřeb. 
 • Neuposlechnutím některého ustanovení shora se prodávající vystavuje okamžitému ukončení jeho prodeje a vykázání s areálu trhů, a to i třeba trvale !!!
 • Prodávající jsou povinni neumisťovat své zboží do cest, nepřekážet jinému prodejci a dbát na volný pohyb svůj i ostatních osob pohybujících se v areálu !!!
 • Žádný jiný právní výklad není přípustný a pořadatel si vyhrazuje právo změny TŘ
 • Na trhu je pořizována foto a video dokumentace pro propagační účely. Každý návštěvník a účastník trhu tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s pořízením záznamu a dále s jeho případným zveřejněním pro tyto účely.
 • Pokud nejsou výše uvedeny jiné - další informace, hledejte je prosím vždy buď přímo na: www.nedelni-trhy.cz, nebo pište na: www.facebook.com/nedelnitrhy.cz či krátce na: e-mail: info@nedelni-trhy.cz, případně volejte na mob.: 724 009 081

DĚKUJEME VŠEM ZA VSTŘÍCNOU SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE S VÁMI NA DALŠÍ